تحقیق بررسی مسؤلیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
تحقیق با موضوع بررسی مسؤلیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت،
در قالب ورد، در 35 صفحه، قابل ویرایش،


به دلیل رشد و توسعه سازمان ها و افزایش نقش آن ها در اجتماع، پیامدهای اجتماعی  فعالیتهای سازمان ها و تاثیرات  آنهـا بـر ذینفعان مختلف اهمیتی روز افزون یافته است؛ به گونهای که عملکرد اخلاقی و اجتماعی سازمان ها بر عملکرد کلی سازمان تـاثیرات بزرگی دارد. امروزه، جامعه نسبت به اقدامات سازمانها بسیار حساس تر از قبل شده است و بویژه در مقابل فعالیتهـای غیراخلاقـی سازمانها بسرعت و به طرق مختلف واکنش نشان میدهد. بر همین اساس است که معیارهای اخلاقـی و اجتمـاعی در مـدلهـای مختلف مدیریت کیفیت بالاخص مدلهای نوین مدیریت کیفیت، نقش عمدهای را ایفا میکنند. موضوع مدیریت کیفیت دیگر صـرفاً به محیط درونی سارمانها محدود نمیباشد، بلکه عرصه های بسیار گسترده تری از جمله جامعه و محـیط بیـرون سـازمانهـا را دربـرمیگیرد. در این گفتار، ضمن مروری بر مفاهیم مدیریت کیفیت، مسؤولیت اجتماعی سازمان و اخلاقیات کـسب و کـار، ارتبـاط ایـن مفاهیم بسیار مهم با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است، و اقداماتی که سازمانها بایـستی در جهـت ارتقـای کیفیـت و در جهـت مسؤولیت اجتماعی انجام دهند، مشخص میگردند. در پایان، پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی ارائه گردیده است.  

مقدمه  
استیلای فراگیر مسؤولیت اجتماعی سازمان (CSR)١، حوزهای را متجلـی سـاخته اسـت کـه در برگیرنده موضوعات متعددی می باشد: توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست، برابری اجتمـاعی و رشد پایدار اقتصادی. در همین جهت، اخلاقیات در کسب و کار نیـز، زیر بنـای اساسـی بـرای کسب و کار می سازد که بهبود وضعیت کـاری از طریـق آن میـسر مـی گـردد . بـه طـور مـشابه،مدیریت کیفیت نیز براساس اخلاقیات بنا می گردد که به پیشرفت نظری و عملـی کـسب و کـارمنجـر مـی شـود (زئیـری و پیتـرز٢، 2001، ص 423). از سـویی دیگـر، بـین اخلاقیـات کـار و مسؤولیت اجتماعی سازمان رابطه تنگاتنگ  وجود دارد. چنین بحث  می شود کهCSR  می تواند برکسب و کار تاثیرات چشمگیری داشته باشد؛ تاثیری که امـروزه مهـمتـر  از قبـل شـده اسـت. از طرف دیگر، مباحث مطرح در مسؤولیت اجتماعی سازمان نیز با اصول مـدیریت کیفیـت قرابـت زیادی دارد . دست اندرکاران و محققان کیفیت باید متوجه رعایت اصول اخلاقی در برنامـه هـای مدیریت کیفیت باشند و به گونه ای عمل نمایند  که مـدیریت کیفیـت نقـشی پیـشتاز در ارتقـای اقدامات کسب و کار اخلاقی داشته باشد. مسؤولیت اجتماعی سازمانها محرکی مهـم در توجـه بیشتر به جامعه به عنوان ذینفع اصلی فعالیتهای سازمانی به شـمار مـی آیـد . هرچنـد بایـستی توجه داشت که تمرکز بر موضـوعات اجتمـاعی، مفهـوم جدیـدی نیـست. بـه عنـوان مثـال، در مباحث مدیریت کیفیت فراگیر در خصوص تاکید بر اهمیت ذینفعان رهنمودهای زیـادی وجـوددارد. به عنوان نمونه، دمینگ بحث نموده است که فنون آماری کیفیت نباید به کاربردهـای مـالیو اقتصادی محدود گردند. وی بر  مشارکت اجتمـاعی کـه بـر اثـر کـاربرد فنـون کیفیـت شـکل می گیرند، تاکید زیادی داشته است (جیکیز، 1999، ص 50)٣.  

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 110 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:740 کیلوبایت

 قیمت: 32,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب ورد و قابل ویرایش